เคมีภัณฑ์กำจัดยุง ยูโรไซด์ (Urocide)
 
 

ยูโรไซด์ 1 อีซี ผลิตภัณฑ์กำจัดยุง แมลงบิน และแมลงคลาน

ยูโรไซด์ ประกอบด้วยสารออกฤทธิ์ เดลต้าเมทริน ซึ่ง องค์การอนามัยโลกอนุญาต ให้ใช้กำจัดแมลงเพื่อการสาธารณสุข ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ อย.วอส. 340/2549

ยูโรไซด์ ป้องกันและกำจัดแมลงพาหะนำโรค เช่น ยุง แมลงวัน และแมลงคลานอื่นๆ ใช้ฉีดพ่นเพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก มาลาเรีย และโรคทั่วไป ที่เกิดจากแมลงเป็นพาหนะ

ยูโรไซด์ ประกอบด้วยสารออกฤทธิ์ กลุ่มไพรีทรอยด์ ชื่อเดลต้าเมทริน มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดแมลง ออกฤทธิ์ได้อย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันมีความปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

ยูโรไซด์ มีสารออกฤทธิ์ เดลต้าเมทรินที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก WHO ว่าสามารถใช้กำจัดแมลงเพื่อการสาธารณสุข

ยูโรไซด์ ใช้ป้องกันแมลงทั้งภายในและภายนอกอาคารสถานที่ ในบ้านเรือน โรงเรือน ชุมชน ตลาดสด

ยูโรไซด์ 1 อีซี (เดลต้าเมทริน 1 อีซี) สูตรที่พัฒนาให้สามารถใช้ผสมได้ทั้งน้ำและน้ำมันโดยใช้กับเครื่องพ่นสเปรย์ เครื่องพ่อหมอกควัน และเครื่องพ่นฝอยละเอียด(ULV)
 

ชนิดแมลง
ส่วนผสม
ชนิดเครื่องพ่น
ปริมาณการใช้ต่อพื้นที่
ยุง
ยูโรไซด์ : น้ำมันโซล่า
1 : 100
เครื่องพ่นหมอกควัน
Thermal Fogging
1 ลิตร ต่อ พื้นที่ 1,000 ตารางเมตร
ยุง
ยูโรไซด์ : น้ำมันโซล่า
1 : 10
เครื่องพ่นฝอยละเอียด
(ULV)
10 ลิตร ต่อ พื้นที่ 100 ตารางเมตร
แมลงวัน
ยูโรไซด์ : น้ำมันโซล่า
1 : 50
เครื่องพ่นชนิดสเปรย์
1 ลิตร ต่อ พื้นที่ 20 ตารางเมตร
แมลงสาบ มด
และแมลงคลานอื่นๆ
ยูโรไซด์ : น้ำมันโซล่า
1 : 100
เครื่องพ่นชนิดสเปรย์
1 ลิตร ต่อ พื้นที่ 20 ตารางเมตร

ค่าความปลอดภัยของยูโรไซด์ 1 อีซี (LD50)
     Oral (rat) : >12,000 mg/kg
     Dermal (rat/rabbit) : >2,000 mg/kg
     Inhalation : 11 mg/L (4hr.)